Microfiltration 0,001 mm – 0,03 mm

Microfeinfilter Typ MT-IBA

DN 20 (¾") - DN 40 (1½")

Rückspülfilter-Edelstahl Typ FW

DN 50 (2") - DN 350 (14")

Rückspülfilter Typ FMA 2XXX

DN 80 (3") - DN 350 (14")

Siebkorbfilter Typ OW

DN 20 (¾") - DN 200 (8")